Typer av utbildningsteknik

Media comic math berbasis wihiteboard animation ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran matematika. Selain itu media ini diharapkan mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif dalam rangka pengembangan media pembelajaran matematika untuk memperkuat karakter positive peserta didik dalam memahami konsep matematikaka dengan memanfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis penelitian ini adalah Forskning och utveckling (RD). Metode yang digunakan adalah uji coba produk, yang dilakukan dalam beberpa tahap, antara lain: (1) Tahap Analisis Potensi dan Masalah, (2) Tahap Pengembangan, tahap pengembangan dilakukan berupa mendesain produk media pembelajaran dan validasi desain produk. (3) Tahap Ujicoba Produk, tahap uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dan efektifitas hasil belajar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket, wawancara, dan tes. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis data, yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahawa media comic math berbasis whiteboard animation layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran matematika disekolah. Dan pembelajaran menggunakan media comic math berbasis whiteboard animation pada materi geometri bangun datar sangat efektif.Comic math media based on whiteboard animation in mathAbstractComic math media based wihiteboard animation is expected to facilitate teachers in delivering mathematics lessons. Dessutom förväntas detta medium motivera eleverna att lära sig mer aktivt för att utveckla medierna för inlärning av matematik för att stärka den positiva karaktären hos eleverna när det gäller att förstå begreppet matematik genom att utnyttja vetenskap och teknik. Denna typ av forskning är forskning och utveckling. Den metod som används är produktförsök, som görs i något skede, bland annat: (1) Potentialanalysstadium och problem, (2) Utvecklingsstadium, utvecklingsstadium som görs i form av produktinstruktionsmediedesign och produktdesignvalidering. (3) Stadium av produkttestning, produktprövningsstadiet utförs för att fastställa produktens genomförbarhet och effectivnesse inlärningsresultatet. Datainsamling i denna studie med hjälp av frågeformulär, intervjuer och tester. I denna studie används två dataanalysmetoder, nämligen kvalitativa beskrivande analysmetoder och beskrivande statistisk analys. Resultaten visade att det är möjligt att använda en serietidning baserad på whiteboard-animation i samband med matematikinlärning i skolan. Och inlärning med hjälp av komiska matematiska medier baserade på whiteboardanimation på platt vågeometriskt material är mycket effektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.