Uranus in het Derde Huis

Dit is een van de meest interessante alledaagse posities die Uranus kan innemen. Browning zegt: ‘Onze interesse ligt op de gevaarlijke rand van de dingen’. Het aantal ongelukken en avonturen dat zich op het fysieke vlak kan voordoen is immers nogal beperkt, en er is zo’n neiging tot eentonigheid, maar de geest kent zulke beperkingen niet. Uranus in het derde huis, dat in de eerste plaats het intellect beheerst, heeft bijna altijd het meest buitengewone effect. Men kan zeggen dat zijn rijk praktisch zonder grenzen is. Er zal zeker nooit sprake zijn van blinde gehechtheid aan conventie en in zulke horoscopen die wijzen op algemene zwakheid, de geboorteplaatsen van alledaagse mensen, kan men verwachten dat Uranus staat voor excentriciteit van denken, net zoals hij in de Ascendant stond voor excentriciteiten van persoonlijkheid. Wanneer hij slecht geaspecteerd is en ook als er geen planeten tussen hem en de Ascendant staan, kan deze invloed zo geaccentueerd zijn dat er sprake is van feitelijke psychische stoornissen, of zelfs ziekte. Maar zulke gevallen zijn natuurlijk uitzonderlijk. In het gemiddelde geval echter hoeven we niet meer te verwachten dan merkwaardige en ongewone neigingen van de geest met betrekking tot zijn bezigheid, en ook met betrekking tot de manier van denken, de logische processen zullen waarschijnlijk zeer verschillend zijn van die van gewone mensen. Een enigszins extreem voorbeeld van de gevolgen van deze positie is Sir Edwin Durning-Lawrence, die verbazingwekkende bekwaamheid en energie heeft gewijd aan het dwaze probleem van het auteurschap van Shakespeare’s toneelstukken. Maar het lijdt geen twijfel, dat dezelfde geesteskwaliteiten, als zij in verstandiger banen waren geleid, een voortreffelijke onderscheiding zouden hebben gevormd.

Een dergelijke geest, verbonden met een misdadig temperament, vinden wij nog eens bij Caesar Borgia, wiens intriges in de Middeleeuwen met overweldigende kracht naar voren komen. In de geschiedenis is er nauwelijks een gelijkwaardig voorbeeld van verkeerd aangewende geestkracht. Zijn verbeelding was immens en zijn combinatie subtiel en diepgaand.

Een andere geest niet minder buitengewoon is die van Jeanne d’Arc. Hier hebben we extreme eenvoud en vroomheid van aanleg, gecombineerd met een geest die in reikwijdte gelijk is aan die van de grootste zieners, en, zoals bleek, aan uitvoerende macht van een hoge orde. De essentiële factor in haar grootheid is natuurlijk de kwaliteit van de geest. Er waren honderden andere mensen even goed en even sterk, maar als zij niet in staat was geweest de werking van superieure aanspraken op het intellect aan te voelen, had zij Frankrijk niet kunnen redden. Hier zien we Uranus in zijn beste avatar; hij vergroot, emancipeert, revolutioneert. We moeten ook de enorme weerstand opmerken die hij opwekt bij de geesten die niet op zijn vibraties zijn afgestemd. Deze kwaliteit van inspiratie, zoals we het kunnen noemen, is zeer kenmerkend voor Uranus, wanneer hij goed op zijn plaats staat, vooral door aspecten als de vierkanten en oppositie van Saturnus en de driehoeksverhoudingen en sextielen van de Zon.

In zaken van wetenschap, die de laatste eeuw het voornaamste middel zijn geweest waardoor de emanciperende gedachte zich op het fysieke vlak manifesteert, is Uranus bijzonder goed en krachtig. Wij vinden Louis Pasteur en Dr. Wallace12 3 bij deze positie. Er zij op gewezen dat de persoonlijkheid van deze beide mannen vrij conventioneel was; zij moeten worden vergeleken met degenen bij wie Uranus opkomt. Het was alleen de geest die door het werk op zo’n uitzonderlijke manier werd verheven. In dit verband moeten we ook Goethe noemen, die in zekere zin de pionier van de wetenschap was. Hij vertegenwoordigt de overgang; hij was de eerste dichter die ooit het belang van de wetenschappelijke methode voor de mensheid begreep. Eerdere barden hadden eerder een hekel aan de invoering van precisie. Hij, daarentegen, verwelkomde de wetenschap met open armen. Hoe dit ook zij, er kan geen twijfel bestaan over het zeer buitengewone karakter van zijn geest. In dit ene opzicht kan gezegd worden dat hij geen enkele rivaal had. Voor de ware waarnemer van de menselijke intelligentie lijken Shakespeare en Dante in vergelijking met hem gewoontjes. Hun beperkingen waren die van hun tijd. Goethe was veel kosmischer dan een van hen. Hoewel hij het menselijk hart niet zo volledig begreep als de eerste en niet zo’n verheven mysticus was als de laatste, was hij toch profetischer dan elk van hen. Hij liep vooruit op de moderne geest. Dezelfde ongewone kwaliteit van geest is ook te zien bij Durer. Bijna elke andere kunstenaar die we kunnen bedenken heeft wat we kunnen noemen familiebanden met anderen. Leonardo en Rafaël en Michael Angelo en Rembrandt lijken veel meer op elkaar dan Durer op een van hen. Hij dacht, en bij een kunstenaar is dat hetzelfde als zeggen dat hij zag, op een geheel eigen wijze.

Met betrekking tot de minder belangrijke aanwijzingen die het derde huis geeft, werkt Uranus niet op zo’n grote schaal. Op het gebied van geschriften, bijvoorbeeld, zal hij waarschijnlijk geen wonderbaarlijk effect teweegbrengen, behalve in zoverre de geschriften de kristallisatie kunnen zijn van de geest die ze heeft voortgebracht, zoals in het geval van Goethe en Durer, want tekenen is een soort schrijven, hierboven geciteerd. Er is eerder een neiging tot een zekere excentriciteit en bedriegerij. Het kan aan deze positie te wijten zijn dat Dr. Wallace op zijn oude dag ideeën aanhing met betrekking tot astronomie en spiritualisme die totaal niet strookten met zijn vroegere eminentie in de wetenschap.

In het geval van de doorsnee man zal Uranus in dit huis waarschijnlijk staan voor problemen en ergernis. Brieven zullen waarschijnlijk mislopen en zelfs in handen vallen van de laatste persoon ter wereld die de schrijver zou hebben gewenst. Ook op het gebied van broers en zusters is de indicatie ongunstig. Het kan in slechte gevallen betekenen dat een van hen gek is of op zijn minst in alle opzichten erg vreemd. Geen harmonie met zulke relaties is te verwachten, en de inboorling zal er waarschijnlijk goed aan doen ze zoveel mogelijk te vermijden.

In alle zaken van korte reizen en mededelingen van ondergeschikte aard in het algemeen, is er hetzelfde gevoel van onzekerheid en onrust. De inboorling zal waarschijnlijk niet in staat zijn om te rusten; hij zal van plaats tot plaats rondfladderen, nooit wetend waar hij van de ene dag op de andere kan zijn. Er zullen ook altijd misverstanden en verwarringen zijn, met betrekking tot al zulke zaken.

Er is een speciale toepassing op wat we hebben gezegd over de kwaliteit van de geest. In de meeste gevallen, wanneer men zich tot wetenschap of godsdienst wendt, zal men een fascinatie vinden voor occulte onderwerpen. Men zal opmerken dat in elk van de hierboven genoemde gevallen, met uitzondering van Pasteur, er een sterke neiging is geweest om in het onbekende te duiken. Aangezien de geest van zulk een buitengewoon kaliber was en men zou kunnen denken dat hij zo sterk met andere zaken bezig was, mogen wij aannemen dat in de geesten van een meer gewoon kaliber, waarvan de totale inhoud minder is, er meer ruimte is voor de ontwikkeling van dergelijke ideeën. Dit is over het geheel genomen niet helemaal gelukkig te noemen, want de studie van het occulte is altijd gevaarlijk, tenzij de geest zo breed gegrondvest is op algemene kennis dat er geen gevaar bestaat dat zij verstoord of geobsedeerd wordt. De verlokking van het onbekende is verschrikkelijk, en tenzij het pad van de student volledig verlicht is, is het waarschijnlijk dat het de inboorling ertoe brengt valse sporen te volgen, in welk geval het leven geruïneerd kan worden. Smal is de weg en recht is de poort en weinigen zijn het die hem vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.