Uitleg van het “Value Framework”

1. Het Value Framework

Om onze besluitvorming transparant te houden, hebben wij de factoren vastgesteld die wij bij de beoordeling van opties in aanmerking nemen. Deze factoren vormen de kern van ons Waarderaamwerk. De factoren zijn trapsgewijs.

De 7 belangrijkste factoren zijn:

 • gezondheid en veiligheid
 • veiligheid
 • milieu
 • risicovermindering
 • sociaal-economische gevolgen
 • financiën
 • maken de missie mogelijk

Onder deze kopjes worden ongeveer 50 gedetailleerde factoren geïdentificeerd:

Value Framework tiered approach for health and safety factors

Value Framework tiered approach for health and safety factors

Value Framework tiered approach for security factors</div> <figcaption><p>. Stapsgewijze aanpak van veiligheidsfactoren

Value Framework stapsgewijze aanpak van veiligheidsfactoren

Value Framework gedifferentieerde aanpak voor milieufactoren

waardekader gedifferentieerde aanpak voor milieufactoren

waardekader gedifferentieerde aanpak voor risicobeperkende factoren

waardekader gedifferentieerde aanpak voor risicobeperkende factoren

waardekader gedifferentieerde aanpak voor sociaaleconomische gevolgen

waardekader gedifferentieerde aanpak voor risicobeperkende factoren

waardekader gedifferentieerde aanpak voor sociaaleconomische gevolgen

.economische impactfactoren

Gedifferentieerde benadering van het waardenkader voor sociaal-economischeeconomische impactfactoren

Waarde raamwerk gefaseerde aanpak voor financiële factoren

Waarde raamwerk gefaseerde aanpak voor financiële factoren

Waarde raamwerk gefaseerde aanpak voor het mogelijk maken van de missie factoren

Waarde raamwerk gefaseerde aanpak voor het mogelijk maken van de missie factoren

Waarde raamwerk gefaseerde aanpak voor het mogelijk maken van de missie factoren

Waarde raamwerk gefaseerde aanpak voor het benadering voor het mogelijk maken van de missiefactoren

Value Framework tiered approach for implementability factors

Value Framework tiered approach for implementability factors

Het Value Framework is geen verplichte checklist die altijd alle factoren omvat. Alleen relevante factoren worden in aanmerking genomen.

2. Wanneer passen we het Waardenkader toe

Het Waardenkader biedt een leidraad voor discussies om de besluitvorming helder te krijgen in lijn met de strategische doelstellingen van de NDA.

Situaties kunnen zijn:

 • ontwikkeling van strategieën
 • ontwikkeling van nieuwe faciliteiten
 • wijzigingen in operationele praktijken
 • beoordeling van opties voor afvalbeheer of sanering van terreinen

3. Hoe wij het Waarderingskader gebruiken

Er zijn vele benaderingen die kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van opties. Deze methoden variëren in hun complexiteit, en de tijd en moeite die ermee gemoeid zijn. In elk geval is het doel:

 • een op bewijsmateriaal gebaseerde vergelijking tussen een reeks opties voor te stellen, die een voorkeursoptie aangeeft
 • de besluitvorming te onderbouwen

Een beoordeling kan zijn:

 • kwalitatief (gebaseerd op discussie)
 • kwantitatief (gebaseerd op numerieke puntentelling)
 • een combinatie van zowel kwalitatief als kwantitatief

We benadrukken dat discussie een belangrijk onderdeel is van het beoordelingsproces.

In alle gevallen is het belangrijk dat we:

 • een consistente aanpak hanteren
 • voldoende tijd uittrekken om elke optie te beschrijven en onderbouwende informatie te verkrijgen
 • beoordelingen baseren op bewijsmateriaal
 • opties beoordelen op basis van hun volledige levenscycluseffect

Toepassing van het Waardenkader is geen eenvoudig stroomprocesmodel. Het vereist dat u te allen tijde in gedachten houdt:

 • de werkelijke wereld waarin u werkt (de beperkingen en veronderstellingen)
 • de doelstellingen die u probeert te bereiken (en dus de haalbaarheid van elke optie)

Deze benadering vereist ook een begrip van de mate van vertrouwen die in de optie vereist is. Wat zijn de gevolgen als de optie niet het verwachte resultaat oplevert? Wegen de risico’s op tegen de voordelen?

Stroomdiagram om te illustreren hoe het NDA-waarderaamwerk wordt toegepast

Stroomdiagram om te illustreren hoe het NDA-waarderaamwerk wordt toegepast

4. Het vinden van een ‘real world’-oplossing’

Voor een beoordeling van opties is kennis nodig van de beperkingen rond het vraagstuk. Een ideale oplossing is vaak niet mogelijk. Vaak moet een evenwicht worden gevonden tussen het ideale en het haalbare. Beperkingen kunnen absoluut of voorwaardelijk zijn.

Voorwaardelijke beperkingen kunnen worden weggenomen door een belangrijke ingreep (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe technologie of een strategische ingreep).

Absolute beperkingen kunnen niet worden weggenomen (bijvoorbeeld de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van het publiek.)

Flowchart ter illustratie van hoe met beperkingen wordt omgegaan

Flowchart ter illustratie van hoe met beperkingen wordt omgegaan

Inzicht in beperkingen bevordert goede beslissingen op 2 manieren, het stelt ons in staat:

 • opties te heroverwegen als de belemmeringen zijn overwonnen
 • transparant te zijn over hoe een beslissing tot stand is gekomen

Het is de uitvoering van de optie die wordt beperkt, niet de identificatie van opties.

5. De rol van belanghebbenden bij de besluitvorming

Het Waardenkader schrijft niet voor hoe de bijdragers aan een beoordeling moeten worden geïdentificeerd. In sommige omstandigheden beperken wij de beoordelingen tot technische inputs. In het algemeen moedigen de richtsnoeren van het waardekader echter aan om een reeks belanghebbenden in een beoordelingspanel op te nemen.

Flowchart ter illustratie van de toepassing van het waardekader binnen het besluitvormingsproces

Flowchart ter illustratie van de toepassing van het waardekader binnen het besluitvormingsproces

6. Wat doen we als informatie niet beschikbaar is? Wat we doen als er geen informatie beschikbaar is

Onzekerheid kan het gevolg zijn van:

 • een gebrek aan kennis
 • onvolledige informatie
 • inherente variabiliteit binnen een systeem

Hoewel we onzekerheid vaak kunnen verminderen, is het waarschijnlijk dat informatie in veel gevallen onvolledig blijft of een afspiegeling is van reële variabiliteit.

Wij moeten:

 • het belang van informatielacunes bepalen
 • de aanvaardbaarheid van de optiebeoordeling voor onzekerheid in overweging nemen

Aannames kunnen worden gemaakt om onzekerheden te beheersen. Zij leggen een variabele vast, zodat wij een optie kunnen beoordelen. Aannames moeten worden geïdentificeerd, gerechtvaardigd en gedocumenteerd, zodat de prestaties van een optie later kunnen worden getest of gewijzigd wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt.

Flowchart ter illustratie van hoe met beperkingen wordt omgegaan

Flowchart ter illustratie van hoe met beperkingen wordt omgegaan

7. Hoe het waardekader de besluitvorming ondersteunt

Het feitenmateriaal vormt een belangrijke input voor de besluitvorming. Niettemin beschouwen wij een studie die leidt tot de vaststelling van een voorkeursoptie niet als het nemen van de uiteindelijke beslissing.

De meeste beslissingen worden uiteindelijk genomen door een persoon die de bevoegdheid heeft, en de verantwoordelijkheid draagt, om de te volgen koers te bepalen.

De besluitvorming is een gefaseerd proces. In elk stadium worden de opties beperkt.

Richtsnoeren voor besluitvorming binnen de NDA worden beschreven in:

 • het Strategisch Management Systeem
 • de verwachtingen voor Business Cases en Value Management
 • het bepalen van het tempo en de prioriteit voor ontmanteling en sanering van de site
 • financiële sanctionering

8. Hoe wij informatie vastleggen

Het is belangrijk dat wij de beoordeling van de opties en het besluitvormingsproces documenteren.

In deze documentatie moet worden beschreven:

 • hoe wij de beoordeling hebben uitgevoerd (met presentatie van de onderbouwende informatie en de oordelen over de relevante factoren)
 • de context waarin wij de beslissing nodig hadden

Deze documentatie zal ons in staat stellen de beoordelingen vele jaren in de toekomst te herzien en te begrijpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.