Hoe word je een christen: Begrijp Gods liefde en wat het betekent om Jezus Christus te volgen

Je hebt misschien wel eens een of meer van deze zinnen gehoord in verband met God en het christelijk geloof (christendom): Gered worden. Verlossing. Reddend geloof. Aanvaard Jezus. Jezus volgen. Nodig Christus uit in je hart. Wijd je leven aan Jezus. Bid om Christus te aanvaarden. Christen worden. Hoe kom je in de hemel. Hoe vrede te hebben met God.

Maar ze komen allemaal op hetzelfde neer: een persoonlijke relatie met God en de belofte van eeuwig leven met Hem.

Om vrede met God te hebben, hoef je niets te “doen”, omdat Christus al een volmaakt leven heeft geleefd en de prijs voor je zonden heeft betaald. U kunt uw weg naar God niet alleen verdienen. Maar je moet wel geloven dat wat de Bijbel zegt over je eigen zondigheid en Jezus’ volmaakte heiligheid waar is. In dit artikel zullen we kijken naar wat dat betekent. (U kunt ook een gratis digitale kleurenkopie van deze inhoud krijgen of een gratis hardcopy boekje bestellen.)

 • Inzicht in onze gebroken wereld
 • Oeroude wijsheid
 • Het probleem
 • Gods prachtige oplossing
 • Hoe Gods geschenk te ontvangen
 • Je bent nu een kind van God
 • Maak gebruik van nieuw leven
 • Wat het christendom niet is
 • Wat het christendom wel is
 • Je bent geliefd
 • Waar je meer info kunt vinden om je te helpen groeien

Het was niet de bedoeling dat het zo zou gaan

Onze wereld is gebroken. We zien het bewijs hiervan elke dag om ons heen, in onze gemeenschappen, in de krantenkoppen, en in onze eigen harten. Als mensen neigen we van nature naar egoïsme. Soms is het makkelijk voor ons om te wijzen op het egoïsme dat we bij anderen zien. Maar als we eerlijk zijn, kunnen we het ook in onszelf zien. We kwetsen anderen en we wijzen God af in ons streven naar zelfgenoegzaamheid.

Het was niet de bedoeling dat het zo zou gaan. Oorlogen, verslavingen, armoede, misbruik, eenzaamheid, hebzucht, lijden … deze pijnlijke omstandigheden zijn symptomen van een dieper probleem dat elk menselijk hart teistert. In wezen is ieder mens vervreemd van de God van het universum, een liefhebbende Schepper die verlangt naar een intieme relatie met ieder van ons.

In die stille momenten kunnen we de leegte in ons hart voelen en het onbeschrijfelijke verlangen om waarlijk geliefd en waarlijk gekend te worden. Vaak proberen we die leegte op te vullen met allerlei gedragingen en relaties. Sommige zijn gezond en sommige zijn schadelijk. Maar geen van hen kan de lege ruimte volledig en waarlijk vullen.

Maar er is hoop voor de mensheid. Er is hoop voor u.

Oeroude wijsheid

De geschiedenis van het isolement van de mensheid van God, evenals de oplossing voor het probleem, kan worden gevonden op de bladzijden van de Bijbel.

Verreweg het best verkochte boek aller tijden, bevat de Bijbel een mengeling van geschiedenis, poëzie, allegorie, en andere soorten literatuur. Theologen en geleerden zullen u vertellen dat de Bijbel de woorden van God zelf vertegenwoordigt, zoals gecommuniceerd aan menselijke schrijvers in de oude wereld – toch blijft het tijdloos en relevant voor ons vandaag.

Het is een betrouwbaar en betrouwbaar document dat niet alleen het verhaal schetst van de vervreemding van de mensheid van God, maar ook Zijn plan schetst om mensen terug te brengen in een intieme relatie met hun Schepper en Hemelse Vader – echt, thuiskomen.

Het probleem

De Bijbel vertelt ons dat aan het begin van de opgetekende geschiedenis, de mensen een perfecte, intieme relatie met God hadden, de Schepper van het universum die volmaakt rechtvaardig, liefdevol en heilig is. Dit is algemeen bekend als het verhaal van Adam en Eva in de hof van Eden.

Maar die prachtige relatie werd verbroken toen Adam en Eva ervoor kozen God ongehoorzaam te zijn. Deze daad van rebellie werd zonde genoemd. De zonde van Adam en Eva verbrak niet alleen hun eigen relatie met hun liefhebbende Schepper, maar zorgde er ook voor dat alle mensen vanaf dat moment de smet van de zonde zouden dragen.

Heden ten dage kunnen we het bewijs hiervan overal om ons heen zien. Alle pijn die we in de wereld zien, alle eenzaamheid en isolement, alle onrechtvaardigheid, is uiteindelijk verbonden met de zonde en de rebellie die in ieder mensenhart bestaan. Zelfs dingen als ziekte en natuurrampen, die buiten het bereik van menselijke keuze liggen, zijn het bewijs dat onze wereld wanhopig wanordelijk is.

De Bijbel zegt: “Wij weten dat de hele schepping tot nu toe samen gekermd heeft in de pijnen van de bevalling” (Romeinen 8:22).

Waarom scheidt onze zonde ons van God? Omdat Hij volmaakt en onberispelijk is. De Bijbel zegt: “Zijn werk is volmaakt, want al zijn wegen zijn rechtvaardig. Een God van trouw en zonder ongerechtigheid, rechtvaardig en oprecht is Hij” (Deuteronomium 32:4).

Hoe nederig, respectabel en “goed” we ook denken te zijn, we kunnen niet op eigen kracht een intieme relatie met God hebben, want Zijn standaard is volmaaktheid.

De Bijbel vertelt ons dat “allen gezondigd hebben en tekort zijn geschoten in de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). Niet alleen dat, het vertelt ons dat onze neiging tot zonde en rebellie maar tot één einde kan leiden – de dood. De Bijbel zegt: “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23), en dat “door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo heeft de dood zich onder alle mensen verspreid” (Romeinen 5:12). “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf” (1 Johannes 1:8).

Dit zijn verontrustende woorden, maar de dood is niet het einde van het verhaal!

Gods mooie oplossing

Ja, God is volmaakt, heilig en rechtvaardig en moet de zonde straffen. Maar diezelfde God is ook liefdevol en barmhartig. De Bijbel beschrijft Hem als “de Here, de Here, een God, genadig en barmhartig, traag tot toorn, en overvloedig in standvastige liefde en trouw, blijvende liefde voor duizenden, vergevende ongerechtigheid en overtreding en zonde” (Exodus 34:6-7).

Omwille van Zijn liefde en barmhartigheid zond God Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, naar de aarde om de straf voor onze zonde en opstandigheid te betalen.

Als u het kerstverhaal hebt gehoord, weet u hoe dat plan voor het eerst in gang werd gezet. Jezus werd een mens, net als wij. Hoewel Hij God in het vlees was, heeft Jezus zich zo vernederd dat Hij meer dan 2000 jaar geleden in een smerige stal in Israël werd geboren.

Tijdens Zijn verblijf op aarde deed Jezus wat niemand van ons kon doen: Hij leefde een heilig en volmaakt leven. Liefde, vergeving, barmhartigheid, gerechtigheid, geduld – al die dingen waar wij als mensen zo hard ons best voor doen maar zo vaak in falen – Jezus demonstreerde ze allemaal perfect. De Bijbel vertelt ons dat “Hij geen zonde heeft begaan, en dat er geen bedrog in Zijn mond is gevonden” (1 Petrus 2:22), en “dat Hij verschenen is om zonden weg te nemen, en in Hem is geen zonde” (1 Johannes 3:5).

Hoe heeft Christus onze zonden weggenomen?

Het bekende verhaal van Pasen legt het uit. Jezus werd gekruisigd en stierf aan een kruis. Maar drie dagen later kwam Hij weer levend uit het graf tevoorschijn! Omdat Hij onberispelijk was, kon Hij zichzelf aanbieden als een volmaakt offer voor onze zonden, en God wekte Hem op de derde dag op uit de dood.

Met andere woorden, Jezus nam de straf op zich die ieder van ons verdiende.

Hoewel Hij onschuldig was, onderwierp Hij Zich aan de verschrikking van een vernederende en kwellende dood, om de prijs te betalen voor onze opstandigheid. De Bijbel zegt: “Hij heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, zelfs de dood aan een kruis” (Filippenzen 2:8).

Gods heiligheid en rechtvaardigheid werden gedemonstreerd toen Jezus aan het kruis stierf en de prijs betaalde voor onze zonden.

Maar Gods barmhartigheid en liefde werden getoond toen Jezus bereidwillig de straf op zich nam die ieder van ons verdiende en in onze plaats stierf.

De Bijbel zegt: “God toont zijn liefde voor ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is” (Romeinen 5:8), en dat Jezus “onze zonden in zijn lichaam aan de boom droeg, opdat wij aan de zonde zouden sterven en aan de gerechtigheid zouden leven”. Door zijn wonden bent u genezen” (1 Petrus 2:24).

De opstanding van Christus brak de macht van zonde en dood en maakte het voor mensen mogelijk om weer een intieme relatie met God te hebben, net zoals zij eens hadden in de hof van Eden. Dus, terwijl de Bijbel terecht waarschuwt dat “het loon van de zonde de dood is”, geeft hij ons ook het geweldige nieuws: “Maar de vrije gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Romeinen 6:23).

Dit is inderdaad goed nieuws!

Het wordt het meest efficiënt samengevat in een Bijbelvers dat door veel mensen wordt herkend, zelfs door mensen die niet bekend zijn met de Bijbel. Je hebt het misschien wel eens gezien op borden, kerkgebouwen en zelfs posters bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Johannes 3:16).

Hoe Gods geschenk te ontvangen

Een persoonlijke relatie met God en de belofte van eeuwig leven met Hem zijn een kostbaar geschenk. Er is niets dat u kunt doen om het te verdienen. Maar u moet dat geschenk wel ontvangen.

Met andere woorden, om vrede met God te hebben, hoeft u niets te “doen”, omdat Christus al een volmaakt leven heeft geleid en de prijs voor uw zonden heeft betaald. Je kunt je weg naar God niet op eigen kracht verdienen. Maar u moet wel geloven dat wat de Bijbel zegt over uw eigen zondigheid en Jezus’ volmaakte heiligheid waar is.

Dit omvat vier eenvoudige stappen:

 • Erken dat uw zonde u van God scheidt.
 • Vraag God om vergeving en wees bereid u van uw zonden af te keren.
 • Geloof dat Jezus Christus voor u aan het kruis is gestorven en uit het graf is opgestaan.
 • Nodig Jezus uit in uw hart en leven en begin Hem te volgen.

Als u deze vier stappen zult zetten, zult u de aanwezigheid van Christus in uw hart en leven ervaren. U zult een kind van God worden en een lid van Zijn geestelijke familie. In de Bijbel wordt dit herhaaldelijk gezegd:

 • “Als u met uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden” (Romeinen 10:9).
 • “Een ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden” (Romeinen 10:13).
 • “Aan allen die Hem hebben aangenomen, die in Zijn naam geloven, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden” (Johannes 1:12).

De Bijbel zegt ook dat wanneer Gods Geest je vervult, je oude ik wordt vervangen door iets nieuws:

“Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan; zie, het nieuwe is gekomen. Dit alles komt van God, die ons door Christus met Zichzelf verzoend heeft” (2 Korintiërs 5:17-18).

Een kind van God

Als u uw geloof in Jezus Christus hebt gesteld, hebt u de zekerheid dat uw zonden vergeven zijn. U bent Zijn kind, en u kunt rusten in de wetenschap dat Hij elk moment van uw leven en elke stap op uw reis bij u zal zijn. Hij zal u nooit verlaten of in de steek laten.

Opnieuw biedt de Bijbel talrijke verzekeringen dat zij die hun geloof in Christus stellen, de belofte hebben van Zijn aanwezigheid bij hen in dit leven, en de eeuwigheid met Hem in het leven dat komt.

Jezus Zelf zei:

 • “Wie mijn woord hoort en Hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Hij komt niet in het oordeel, maar is overgegaan uit de dood in het leven” (Johannes 5:24).
 • “Mijn schapen horen mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen nooit verloren gaan, en niemand zal hen uit mijn hand roven. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is groter dan allen en niemand kan hen uit de hand van de Vader rukken” (Johannes 10:27-29).

En andere bijbelschrijvers delen een soortgelijke aanmoediging dat zij die hun geloof in Christus stellen, in een persoonlijke relatie met een liefhebbende God worden gebracht:

 • “Daarom is er nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn” (Romeinen 8:1).
 • “Aangezien wij door het geloof gerechtvaardigd zijn, hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus” (Romeinen 5:1).

Het nieuwe leven omarmen

Jezus volgen betekent leven met de zekerheid dat je een persoonlijke relatie met God hebt en op Hem vertrouwen om je te leiden in je gedachten, daden en beslissingen. Het betekent ook de wetenschap omhelzen dat al je zonden, verleden en toekomst, vergeven zijn.

Betekent christen-zijn dat je nooit meer zult zondigen? Nee. Wees niet verbaasd als je blijft worstelen met verschillende zonden en verleidingen. Iedereen worstelt! Hier is hoe de apostel Paulus, die veel van de boeken in de Bijbel heeft geschreven, zijn eigen strijd met zonde en verleiding uitlegt:

“Ik weet dat er niets goeds in mij woont, dat wil zeggen, in mijn vlees. Want ik heb het verlangen om te doen wat goed is, maar niet het vermogen om het uit te voeren. Want ik doe niet het goede dat ik wil, maar het kwade dat ik niet wil, dat blijf ik doen. Als ik nu doe wat ik niet wil, ben ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. …ellendig mens dat ik ben! Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? God zij dank door Jezus Christus, onze Heer!” (Romeinen 7:18-20; 24-25).

Het laatste deel van deze verzen is van cruciaal belang! Het betekent dat je door gebed, door het lezen van de Bijbel en door samen te komen met andere volgelingen van Christus die ook proberen Hem lief te hebben en te dienen, en bovenal, door de kracht van Gods Heilige Geest, de mogelijkheid hebt om aanzienlijke vooruitgang te boeken in je strijd tegen zonde, verslaving, slechte gewoonten en andere uitdagingen.

Waarom? Omdat God beloofd heeft met u te zijn in die strijd. De apostel Paulus zegt het zo: “Hij, die een goed werk in u begonnen is, zal het voleindigen ten dage van Jezus Christus” (Filippenzen 1:6).

Met dat in gedachten, en terwijl u uw nieuwe leven als kind van God begint, is het misschien nuttig om onderscheid te maken tussen wat het christendom is en wat het niet is. Hier zijn enkele dingen om te overwegen:

Wat het christendom niet is

Het christendom is geen garantie voor gezondheid en rijkdom

De Bijbel vertelt ons dat God ons wil zegenen: “Elke goede gave en elke volmaakte gave is van boven, van de Vader der lichten nedergedaald” (Jakobus 1:17). Dit betekent echter niet dat Hem volgen een middel is om rijkdom en materiële bezittingen te verwerven. God houdt van ons en voorziet in onze behoeften, maar soms zijn Zijn grootste zegeningen een gevoel van vrede en veiligheid, zelfs in moeilijke omstandigheden.

Christendom is geen wet- en regelgeving

De Bijbel bevat veel richtlijnen en geboden van God voor een heilig leven. Maar, zoals we al hebben vastgesteld, niemand heeft het vermogen om deze richtlijnen perfect op te volgen. Als dat mogelijk was, zou Christus niet voor ons aan het kruis hebben hoeven sterven.

Mensen die hun geloof in Jezus stellen, worden door Gods Geest gesterkt om naar Zijn wil te verlangen en, door gebed en andere geestelijke disciplines, meer op Hem te gaan lijken naarmate zij groeien. Maar toch, onze “goede werken” zijn nooit de basis waarop God ons aanvaardt. Hij aanvaardt ons vanwege wat Jezus voor ons heeft volbracht met Zijn volmaakte offer voor onze zonden.

Christendom is geen vrijheid van problemen

Een volgeling van Christus zijn maakt ons niet immuun voor de beproevingen en uitdagingen van het leven. In feite zegt Jezus ons: “In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).

Wat christendom is

Christendom is een relatie

Als volgeling van Christus gaat het in de eerste plaats om een persoonlijke relatie tussen u en Degene die u geschapen heeft en oneindig veel van u houdt. Wanneer beproevingen komen, kunt u hier troost in vinden:

“Wees sterk en moedig. Wees niet bang, want het is de Heer, uw God, die met u is. Hij zal u niet verlaten of verlaten” (Deuteronomium 31:6).

Christendom is een gemeenschap

Als volgeling van Jezus zal het belangrijk voor u zijn om een kerkelijke gemeenschap te vinden van andere volgelingen van Christus die u kunnen bemoedigen en met u mee kunnen gaan door de vreugden en uitdagingen van het leven.

“Laten wij erover nadenken hoe wij elkaar kunnen aanzetten tot liefde en goede werken, door niet na te laten elkaar te ontmoeten, zoals sommigen plegen te doen, maar elkaar te bemoedigen” (Hebreeën 10:24-25).

Christendom is vrede, stabiliteit en hoop

Hoewel volgelingen van Christus niet immuun zijn voor de beproevingen en verzoekingen van het leven, hebben zij een liefhebbende hemelse Vader die met hen zal wandelen temidden van de stormen.

“Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet ontmoedigd, want Ik ben uw God; Ik zal u versterken, Ik zal u helpen, Ik zal u met mijn rechtvaardige rechterhand ondersteunen” (Jesaja 41:10). In Jezus “hebben wij geen hogepriester die niet met onze zwakheden kan meevoelen, maar een hogepriester die in alle opzichten op gelijke wijze als wij in verzoeking is geweest, doch zonder te zondigen” (Hebreeën 4:15).

U bent geliefd

Nadat u uw nieuwe leven als volgeling van Jezus Christus omarmt, put moed uit de wetenschap dat God bij u is en u nooit zal verlaten. Hij is zo dichtbij als uw adem, dus spreek tot Hem in gebed gedurende de dag, en vraag Hem u leiding en kracht te geven. Lees de Bijbel en zoek een bijbelgerichte kerkgemeenschap om u te helpen de Bijbel te begrijpen en toe te passen in uw dagelijks leven.

Voor alles moet u weten dat God meer van u houdt dan u zich kunt voorstellen. Een christelijke auteur noemt dit Gods “nooit ophoudende, nooit opgevende, onverbrekelijke, altijd-en-voor-altijd liefde.”

Moge die liefde je hoop, bemoediging en kracht geven voor de reis – de reis van thuiskomen!

“Want ik ben er zeker van dat noch dood noch leven, noch engelen noch heersers, noch heden noch toekomst, noch machten, noch hoogte noch diepte, noch iets anders in de ganse schepping ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 8:38-39).

Vind meer informatie om u te helpen groeien in uw relatie met Jezus

Referrals
Focus on the Family 800-A-FAMILY (232-6459)

The Billy Graham Evangelistic Association

Walk Thru the Bible

Truth for Life

Insight for Living

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.