Types of Educational Technology

Media comic math berbasis wihiteboard animation ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran matematika. Selain itu media ini diharapkan mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif dalam rangka pengembangan media pembelajaran matematika untuk memperkuat karakter positif peserta didik dalam memahami konsep matematika dengan memanfatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis penelitian ini adalah Research and Development (RD). Metode yang digunakan adalah uji coba produk, yang dilakukan dalam beberpa tahap, antara lain: (1) Tahap Analisis Potensi dan Masalah, (2) Tahap Pengembangan, tahap pengembangan dilakukan berupa mendesain produk media pembelajaran dan validasi desain produk. (3) Tahap Ujicoba Produk, tahap uji coba produk dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk dan efektifitas hasil belajar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket, wawancara, dan tes. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis data, yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahawa media comic math berbasis whiteboard animation layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran matematika disekolah. Dan pembelajaran menggunakan media comic math berbasis whiteboard animation pada materi geometri bangun datar sangat efektif.Comic math media based on whiteboard animation in mathAbstractComic math media based wihiteboard animation is expected to facilitate teachers in delivering mathematics lessons. Kromě toho se očekává, že tato média budou motivovat žáky k aktivnějšímu učení s cílem rozvíjet média výuky matematiky, aby se posílil pozitivní charakter žáků při chápání konceptu matematiky s využitím vědy a techniky. Tento typ výzkumu je výzkumem a vývojem (Research and Development – R D). Použitou metodou je zkoušení produktu, prováděné v určité fázi, mj: (1) Fáze analýzy potenciálu a problému, (2) Fáze vývoje, vývojová fáze provedená formou návrhu výukových médií produktu a ověření návrhu produktu. (3) Fáze testování produktu, fáze zkoušení produktu se provádí za účelem zjištění proveditelnosti produktu a efektivity výukových výsledků. Sběr dat v této studii pomocí dotazníků, rozhovorů a testů. V této studii byly použity dvě techniky analýzy dat, a to kvalitativní techniky popisné analýzy a popisná statistická analýza. Výsledky ukázaly, že komiksová matematická média založená na animacích na tabuli je možné využít v procesu výuky matematiky ve škole. A výuka s využitím komiksových matematických médií založených na tabulové animaci na plochých budících geometrických materiálech je velmi efektivní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.