Poradenství

Studentské poradenské oddělení (SCU) na University of Dubai nabízí důvěrné a kulturně vhodné poradenské služby, které studentům pomáhají překonat studijní a osobní problémy. Studenti často vyhledávají poradenství, aby prozkoumali problémy, jako jsou vztahy, rodinné problémy, stres, kulturní rozdíly, asertivita, sebeúcta, deprese a úzkost.

Studentský poradce koordinuje průběžnou sérii seminářů o životních dovednostech na témata, jako je stres při zkouškách, dovednosti v oblasti time
managementu a sociální dovednosti. Studentský poradce také poskytuje:

individuální poradenství
poskytuje studentům, které trápí osobní, sociální, akademické a morální problémy. Tento proces trvá
3 až 8 sezení v závislosti na konkrétním případu. Každé sezení trvá 45 až 60 minut.

Skupinové poradenství
Poskytuje se studentům s podobnými problémy, ale ve skupinové formě. Skupiny jsou obvykle tvořeny 6 až 8
studenty a scházejí se jednou týdně po dobu 60 až 90 minut.

Konzultace
Jedná se obvykle o jednorázová sezení týkající se naléhavých záležitostí, která mají studentům pomoci například při správném rozhodování.
Konzultace obvykle trvají 45 až 60 minut.
Poradenské programy a semináře o životních dovednostech
Obsahují témata jako: stres při zkouškách, dovednosti pro zvládání času a sociální dovednosti.

Kroky poradenských postupů

Před poradenstvím:
Student si domluví čas schůzky s poradcem.
Student si přečte a podepíše formulář souhlasu.
Student vyplní primární dotazník.

Primární sezení
Poradce představí sebe a služby a shromáždí obecné informace o studentovi a
jeho obavách.
Student definuje své cíle sezení a očekávání od poradce.
Poradce objasní profesionální vztah mezi poradcem a studentem.
Poradce provede posouzení situace a určí službu nebo přístup, který studentovi nejlépe
pomůže.
Poradce a student stanoví časový rámec případu (počet sezení, dobu trvání a místo).

Po poradenství
student vyplní formulář zpětné vazby.
Poradce vyhodnotí míru spokojenosti studenta se službou a připraví spis. Poradce
vyjasní profesionální vztah mezi poradcem a studentem.

Práva studenta
Studenti UJEP mají právo na spravedlivé, přiměřené a důvěrné poradenské služby.
Studenti UJEP mají právo kdykoli poradenský proces zastavit.
Všechny záznamy a informace zjištěné při poradenství zůstávají důvěrné s výjimkou následujících podmínek:
– Při ochraně studenta nebo někoho jiného před bezprostřední újmou.
– Pokud to vyžaduje soudní rozhodnutí.
– V případě písemného pověření studenta k poskytnutí informací konkrétní vysoké škole/oddělení nebo jiné třetí straně.

Společná odpovědnost
Návštěvy ŠPZ budou probíhat mimo rozvrh výuky studenta.
Studentům se doporučuje, aby přišli včas nebo kontaktovali poradce e-mailem či telefonicky, pokud se nemohou
dostavit na schůzku.
Studentům se doporučuje, aby byli k poradci upřímní a otevření ohledně podrobností svého případu.
Osobní angažovanost studenta je pro efektivní poradenské sezení klíčová.
Studentský poradce může studentům pomoci pouze tehdy, pokud jsou ochotni přijmout pomoc a podporu.

Formuláře pro studentské poradenství
Každý spis případu bude obsahovat následující formuláře:

 • Formulář o doporučení (je-li to vhodné/dostupné)
 • Formulář o souhlasu
 • Primární dotazník
 • Zpráva o primárním sezení
 • .

 • Abstrakt poradenského sezení
 • Formulář zpětné vazby
 • Zpráva o případu

Uzavření případu
Každý případ bude považován za uzavřený:

 • Když se na tom dohodne poradce i student
 • Na žádost studenta.
 • Při vynechání tří po sobě jdoucích sezení bez přijatelného důvodu.
 • Při odeslání ke specializovanému psychologovi, pokud případ vyžaduje léčbu nad rámec toho, co může poskytnout SCU.

Posílání studentů do poradny
Pro odeslání studenta do SCU členové fakulty a zaměstnanci vyplní formulář doporučení a zašlou jej SCU. Studenti
mohou projevovat známky stresu různými způsoby. Varovné příznaky pomáhají při identifikaci potřeby studenta poradenství.
Tyto příznaky mohou zahrnovat:

 • Změnu vysokých známek na nízké.
 • Nadměrné absence ve výuce a na zkouškách.
 • Depresivní náladu, úzkost, pocit méněcennosti a stres.
 • Náhlá změna chování nebo vzhledu.
 • Neschopnost zůstat ve třídě vzhůru.
 • Vyjádřené sebevražedné pocity.
 • Disruptivní nebo násilné chování.
 • Zmatená řeč, neuspořádané nebo iracionální myšlenky.

Překážky v chování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.