Osobní karma rozděluje dvojplameny

Mistři sponzorují dvojplameny a nesou jejich karmické břemeno

Mistr Morya k nám promlouvá o sponzorování dvojplamenů vzestoupenými mistry.

Pochopte, že nejvyšší a nejdokonalejší láska začíná vaším individuálním projevem srdce, rozšiřováním tohoto plamene lásky, dokud není pohlcena veškerá podrážděnost a pýcha a vy nestojíte před svým Bohem skutečně hodni jakéhokoli požehnání, které vám může být uděleno.

Pokud je osobní karma klíčovým faktorem oddělujícím dvojplameny a pokud je žádoucí, aby se dvojplameny spojily ve službě, je faktorem x, který může rozhodnout, vstup jednoho z Nanebevzetých Mistrů, Padmy Sambhavy, Gautamy nebo Sanat Kumary, aby sponzoroval toto spojení tím, že se zaváže převzít karmu, která tyto duše odděluje.

Toto sponzorování se podobá sponzorování jednotlivého chela, až na to, že je to společné sponzorování dvojice.

Modlitba dvojplamenů k vyrovnání karmy, služte v harmonii

Tuto výzvu byste tedy měli zahrnout do svých modliteb. Je to výzva, která říká:
„Ó Bože, toužím konat co nejlepší službu a naplnit svůj vnitřní slib se svým dvojplamenem.

„Je-li to tak, že nás karma rozděluje, a tedy i naše služba, modlím se, ať ji Pán Bůh na hodinu a rok odloží, abychom se mohli ukázat jako hodní, vyorat rovnou brázdu, vstoupit do služby našemu Bohu a naší zemi a svobodě světa, abychom se společně rozhodli tuto karmu vyvážit. A my se tak rozhodujeme, Pane Bože.

„Slibujeme tedy, ať už přijde cokoli, že budeme-li jednotní, budeme z Boží milosti sloužit ve shodě, abychom nejprve vyrovnali karmu, kterou na sebe vzal povznesený Mistr, aby ten nemusel nést za nás břemeno, které je skutečně naše.“

Takto řečeno, je důležité, abyste tuto modlitbu a vše, co jste k ní přidali, pečlivě zaznamenali na papír s datem a svým podpisem. Můžeš ji vložit do knihy Věčné evangelium (Výstup na nejvyšší horu, kniha 1, Cesta vyššího já od Marka a Elizabeth Clare Prophetových).

Musíš si připomenout, že voláš archanděla Michaela, aby bránil nejvyšší setkání a spoutal všechny podvodníky tvého dvojplamene.

Jakmile je totiž touha nastolena a plachta na vaší lodi zvednuta, falešná hierarchie vyšle ty z přitažlivosti, okouzlení či těžké karmy, nebo dokonce zasvěcence, kteří vycházejí z hlubin temnoty a vydávají se za Krišnu, svatého Boha, který je váš.

Připravte se na dokonalé spojení – zachovejte modlitbu a výzvu

Chcete-li se připravit na dokonalé spojení, musíte mít vizi a vnitřní vazbu na Boha, která vám napoví o číhajícím nebezpečí. Proto zachovávejte modlitbu a výzvu.

A až projdou všechny zkoušky a vyslaný bude vyslán, pamatujte, že účelem tohoto spojení je skutečně především vyrovnání této karmy a osvobození Nanebevzatého Mistra, který vás vskutku sponzoroval a zaplatil cenu, jejíž pochopení vám bude náležet teprve tehdy, až se jednoho dne postavíte k oběti, abyste zaplatili cenu za jiného.

Vzestoupený a nevzestoupený dvojplamen

No, často se stává, že právě toto volání vede k tomu, že se vzestoupený dvojplamen přiblíží k tomu nevzestoupenému.

A tím se může naplnit spojení srdcí, jak nahoře, tak dole, neboť vzestoupený dvojplamen skutečně udržuje rovnováhu karmy, zatímco nenastoupený dvojplamen zrychluje na Cestě.

Toto spojení se může stát tak velkým, že vzestoupený Mistr a nenastoupený chela mohou chodit po Zemi jako jeden na vnitřních úrovních a elektronická Přítomnost vzestoupeného dvojplamene může být na nenastoupeném.

Takto povznesený, který má auru úplnosti, představuje proto ostatním sílu, lásku, schopnost dávat, protože zdrojem je celistvost, jednota.

Zemské vztahy – buď příliš osobní, nebo neosobní

Tuto cestu spojení povzneseného Mistra s nevzneseným dvojplamenem je třeba vymodlit.

Někteří z vás nejsou schopni se velmi osobně spojit s Nanebevzetým Mistrem, který je vaším dvojplamenem, protože do toho zasahují osobní vztahy, které se staly, mohu-li vám to říci, až příliš osobními.

A v důsledku toho je i to nejintimnější společenství v tajné komnatě srdce s vaším Kristovým Já příliš často přerušováno soucitným srdcem, které je více naladěno na sympatie jiných lidských bytostí než na Krista těchto lidských bytostí.

Aura lidských sympatiíAurický profil soucitného srdce, srdce sebelítosti, nakreslil pastely prostřednictvím Posla Saint Germain. Můžete vidět jeho tah směrem dolů a kalnou auru, kterou vytváří.

Srdce je zobrazeno kapající červenooranžovou lidskou sympatií, která padá na solar plexus, zabarvuje duši a vědomí duše a nakonec vede ke zneužití čakry základny páteře.

Protiklad tohoto typu nesprávné kvalifikace srdce je vyjádřen u člověka, který je až příliš neosobní, a proto nemá hybnou sílu pro uvolnění ohně srdce v lásce k bratrovi či sestře nebo poutníkům na cestě života.

Takže zatímco necvičení srdce má za následek jeho zatvrzelost, jeho zneužívání způsobuje, že se stává citovým a skloněným onou vibrací lítosti – lítosti, říkám vám, která není schopna pozvednout sebe ani přítele.

Učte se rozlišovat srdce

Cokoli vidíte ve světě, může být uzdraveno vědou vyřčeného slova prostřednictvím spojení duše s přítomností JÁ JSEM, s Nanebevzatými mistry a s dvojplamenem, nejprve na úrovni Kristova Já a pak na všech úrovních bytí.

Neznepokojujte se tím, že život může být těžký nebo že situace mohou být bolestivé. To jsou vnější věci a vnější okolnosti.

Žijte v oku plamene ve středu srdce. Plň své povinnosti s radostí. Naplňuj všechny věci. A vybojuj si svobodu, ne abys unikl, ale abys mohl svobodně léčit svět.

Tak otočme karty. Zůstaňte tedy s námi, abyste se naučili rozlišovat srdce.

Podle povzneseného mistra El Moryi z konference „Zrozen svobodný k lásce: Jak spojit síly se svým dvojplamenem pro svobodu“, publikované v Perlách moudrosti®, svazek 28 č. 33

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.