Dodavatelský řetězec vs. hodnotový řetězec

Dodavatelský řetězec a hodnotový řetězec jsou dva procesy, které mají pro společnost zásadní význam při zajišťování včasného dodání kvalitních výrobků zákazníkům s nízkými náklady. Existují různé dobře integrované postupy, které jsou součástí dodavatelských řetězců a hodnotových řetězců, a ty musí být strategicky regulovány, aby byla zajištěna co nejvyšší spokojenost zákazníků. Oba však mají odlišné zaměření; dodavatelský řetězec se týká přesunu zboží z výroby do dodávky. Do dodavatelského řetězce jsou zapojeny různé činnosti, počínaje výrobou surovin a jejich přeměnou na konečný výrobek a konče dodáním výrobku spotřebiteli. Naproti tomu hodnotový řetězec se týká modifikace různých obchodních postupů, jejichž prostřednictvím se přidává hodnota výrobkům a službám poskytovaným společností. Zahrnuje různé činnosti, jejichž prostřednictvím je vytvářena nebo přidávána hodnota výrobku.

V tomto článku jsou oba pojmy podrobněji definovány a jsou diskutovány rozdíly mezi nimi.

Definice a vysvětlení

Dodavatelský řetězec

Dodavatelský řetězec je v podstatě spojení mezi všemi stranami, podniky, zdroji a procesy, které jsou součástí marketingu nebo distribuce výrobku tak, aby se dostal ke konečnému uživateli. Prostřednictvím dodavatelského řetězce jsou vzájemně propojeni obchodní partneři, včetně výrobců, dodavatelů, distributorů, maloobchodníků, velkoobchodníků i zákazníků. Zjednodušeně řečeno se týká skladování a pohybu surovin, polotovarů a hotových výrobků z místa vzniku do místa konečného určení, tj. k zákazníkovi.

Dodavatelský řetězec přeměňuje suroviny a přírodní zdroje na konečný výrobek, který je nakonec k dispozici konečnému spotřebiteli. Obvykle zahrnuje síť jednotlivých společností, které musí provést určitou fázi procesu.

Řízení dodavatelského řetězce je proces, v němž jsou funkce dodavatelského řetězce plánovány a regulovány. Jedná se v podstatě o multifunkční systém, který se zabývá transferem surovin uvnitř organizace i transferem hotových výrobků mimo organizaci a zároveň dosahuje úplné spokojenosti zákazníků. Velmi důležitou roli hraje v organizacích řízení dodavatelského řetězce, protože efektivní, optimalizované a nízkoztrátové řízení dodavatelského řetězce povede ke zlepšení kvality, přičemž zabere méně času a vzniknou nízké náklady.

Hodnotový řetězec

Hodnotový řetězec označuje různé činnosti, které se podílejí na vytváření hodnoty pro zákazníka. Zaměřuje se na nabídku nejlepší hodnoty zákazníkům za nejnižší cenu.

Prostřednictvím hodnotového řetězce se přidává hodnota v každé fázi, od návrhu výrobku, přes jeho výrobu až po jeho dodání zákazníkovi. Podniky provádějí analýzu hodnotového řetězce, při níž se nejprve analyzují potřeby zákazníků a poté se vyhodnotí přidaná hodnota v jednotlivých krocích a určí se, zda poskytuje firmě konkurenční sílu. Existují dvě kategorie analýzy hodnotového řetězce, kterými jsou jeho primární činnosti a podpůrné činnosti.

V hodnotovém řetězci je zahrnuto pět hlavních primárních činností. Patří mezi ně:

  • Vstupní logistika, která se skládá ze získávání, skladování a řízení zásob a zásobování.
  • Operace související s výrobou nebo produkcí
  • Výstupní logistika, která se skládá z balení, přepravy a dodávek zákazníkům
  • Prodej a marketing
  • Podpůrné služby, jejichž prostřednictvím se udržuje a zvyšuje hodnota výrobku, jako je zákaznická podpora a záruky.

Podpůrné činnosti usnadňují primární činnosti a skládají se z nákupu, řízení lidských zdrojů a rozvoje technologií a infrastruktury.

Rozdíl mezi dodavatelským a hodnotovým řetězcem

Rozdíl mezi dodavatelským a hodnotovým řetězcem je uveden níže:

Význam

Různé činnosti, osoby a podniky, které se podílejí na přenosu výrobku z jednoho místa na druhé, jsou začleněny do dodavatelského řetězce. Naproti tomu hodnotový řetězec jsou všechny činnosti, které se podílejí na přidávání nebo zvyšování hodnoty výrobku v každém kroku, dokud se nedostane ke konečnému zákazníkovi.

Původ

Dodavatelský řetězec je součástí řízení operací, zatímco hodnotový řetězec je součástí řízení podniku.

Zaměření

V dodavatelském řetězci jsou materiály a výrobky přenášeny z jednoho místa na druhé, zatímco hlavním zaměřením hodnotového řetězce je nabídka hodnoty výrobku, a to z hlediska jeho ceny nebo služby.

Hlavní cíl

Klíčovým cílem dodavatelského řetězce je nabídnout zákazníkům plnou spokojenost, ale to není případ hodnotového řetězce, který se snaží především poskytnout zákazníkům výrobky s přidanou hodnotou.

Pořadí činností

Dodavatelský řetězec začíná poptávkou po výrobku a končí, když je výrobek dodán spotřebiteli. Na druhé straně hodnotový řetězec začíná v okamžiku, kdy zákazník vznese požadavek. Zde se zkoumají potřeby zákazníka, načež se vrací zpět do výroby, aby se zjistilo, jaké změny lze ve výrobku provést, aby splňoval jeho požadavky.

Dodavatelský a hodnotový řetězec – tabulkové srovnání

Níže je uvedeno tabulkové srovnání dodavatelského a hodnotového řetězce:

.

.

Dodavatelský řetězec vs Hodnotový řetězec
Význam
Soubor procesů a činností týkajících se nákupu, logistiky, vývoje a dodávek výrobků Procesy, jejichž prostřednictvím se přidává hodnota výrobkům
Původ
Řízení provozu Řízení podniku
Zaměření
Převod materiálu Nabídka hodnoty výrobku
Hlavní cíl
Dosažení spokojenosti zákazníka Dosažení konkurenční výhody
Pořadí činností
Začíná požadavkem na výrobek a končí dodávkou výrobku zákazníkům Začíná požadavky zákazníků a končí výrobkem

Závěr – dodávka. řetězec vs hodnotový řetězec

Dodavatelský řetězec a hodnotový řetězec jsou procesy prováděné organizacemi, které se týkají výroby a zahrnutí hodnoty do výrobků tak, aby byly zákazníkům poskytovány kvalitní výrobky s nízkými náklady, a zároveň splňovaly jejich potřeby. Dodavatelský řetězec zahrnuje činnosti týkající se vývoje, prodeje a distribuce výrobků, zatímco hodnotový řetězec je o krok napřed a souvisí s tím, jak lze vytvářet nebo přidávat hodnotu k výrobku. V dodavatelském řetězci se výrobek sleduje od dodávky ke spotřebiteli, zatímco v hodnotovém řetězci jsou zákazníci místem vzniku, kde se zkoumají potřeby zákazníků a poté se analyzuje, zda výroba probíhá odpovídajícím způsobem a jak ji lze změnit, aby splňovala potřeby zákazníků.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.